BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Budynki technologicznecustom writing service usa

Wykonawstwo obiektów inżynieryjnych: mosty, przepusty, wiadukty,

Wykonawstwo w zakresie infrastruktury szynowej : stacje kolejowe, tory szlakowe, przejazdy drogowo – kolejowe, linie mera, linie tramwajowe

Wykonawstwo obiektów hydrotechnicznych writing a persuasive essay outline

Instalacja trzpieni do konstrukcji wiązanych / zespolonych

Oczyszczanie powietrza

Najem i sprzedaż systemów szalunkowych

Obiekty mostowe – dostawa i montaż konstrukcji stalowych mostu

Ekologiczne – instalacje oczyszczania spalin w energetyce (odsiarczanie odazotowanie, odpylanie)

Instalacje elektroenergetyczne, instalacje mechaniczne, automatyka

Generalne wykonawstwo

Budowa gazociągów i kanalizacji

Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przepompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, suszarni i spalarni osadów, budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów

Budowa obiektów hydrotechnicznych, w tym: obiektów hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola), obiektów inżynierii śródlądowej (elektrownie wodnej, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, tym: dróg i parkingów, stacji i linii kolejowych, linii tramwajowych, tuneli komunikacyjnych, obiektów mostowych, przejść podziemnych i nadziemnych dla pieszych

Sieci elektryczne w tym: sygnalizacje świetlne, oświetlenie drogowe, oświetlenie nawigacyjne lotnisk, linie napowietrzne SN i nn, linie kablowe SN i nn,  sieci teletechniczne, stacje transformatorowe SN i nn

Sieci teletechniczne, w tym: kanalizacje teletechniczne, linie telekomunikacyjne miedziane, linie telekomunikacyjne światłowodowe, radiolatarnie (NDB, DVOR/DME), systemy radarowe, systemy antenowe, inne systemy nawigacyjne i radiokomunikacyjne

Sieci gazowe, w tym: sieci gazowe niskiego ciśnienia, sieci gazowe średniego ciśnienia, stacje redukcyjne

Elementy infrastruktury drogowej, w tym: oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe dróg i ulic, oznakowanie pionowe, organizacja ruchu drogowego: tymczasowa i docelowa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekty organizacji ruchu

Konstrukcje stalowe mostów i kładek projektowanie , produkcja , montaż

Generalne wykonawstwo obiektów budowlanych: drogowych, mostowych, kolejowych, hydrotechnicznych.

Konstrukcje stalowe nośne mostów drogowych, wiaduktów kolejowych, kładek drogowych, mosty, wiadukty np. kolejowe i autostradowe.

Mosty drogowe i kolejowe

Wiadukty, estakady, kładki dla pieszych

Ekrany akustyczne, balustrady

Konstrukcje przeznaczone dla oczyszczalni ścieków