BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

Kompletne bloki energetyczne

Wyspy technologiczne (wyspa kotłowa)

Urządzenia ochrony środowiska, desox, denox, odpylanie

Dostawa urządzeń i elementów do modernizacji urządzeń energetycznych

Analizy techniczne, koncepcyjne, studium wykonalności, doradztwo techniczne

Kompleksowe rozwiązania izolacyjne procesów, antykorozja, rozwiązania pasywnego p.poż, HVAC

Przygotowanie wód procesowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Zamykanie obiektów wod-kan

Unieszkodliwianie odpadów

Oczyszczanie powietrza i gazów procesowych

Budowa instalacji przemysłowych

Najem i sprzedaż systemów szalunkowych

Realizacja pakietowa inwestycji – roboty budowlane, konstrukcyjne, mechaniczno–montażowe

Produkcja i magazynowanie energii,

Przesył i dystrybucja energii,

Wydajność i zarządzanie mocą

Automatyka i ICT

Usługa generalnego wykonawstwa, a ponadto następujące szczegółowe zakresy robót: roboty stanu surowego, dostawa elewacji systemowych, w tym wentylowanych i aluminiowych, dostawa stolarki PCV i ślusarki aluminiowej , roboty wykończeniowe

Realizacje w formule EPC w sektorze gas&oil, petrochemii i chemii

Instalacje do przetwórstwa ropy i gazu ziemnego

Budowa kopalni ropy i gazu,

Instalacje do produkcji LNG, CNG

Tłoczenie gazu

Podziemne magazyny gazu

Zbiorniki oleju od 1000-200 000m3

Instalacje oczyszczania gazu

Stacje redukcyjno –pomiarowe

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dużych i średnich

Ochrona antykorozyjna

Dla potrzeb Właścicieli i Inwestorów: koncepcje, ekspertyzy techniczne, studia uwarunkowań środowiskowych, studia wykonalności, projekty budowlane i uzyskane pozwolenia na budowę, specyfikacje techniczne do przetargów na realizację inwestycji, wsparcie techniczne inwestora w trakcie procedury przetargowej, nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji

Dla potrzeb EPC Kontraktorów : opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót oraz kompletnych ofert budżetowych na realizację inwestycji, wsparcie techniczne w trakcie procedury przetargowej, projekty podstawowe we wszystkich branżach, projekty budowlane i uzyskanie zamian pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze e wszystkich branżach, projekty warsztatowe, projekty powykonawcze, nadzór projektowy na budowie w trakcie realizacji inwestycji – Energoprojekt Katowice

Zakłady i hale produkcyjne

Zakłady przetwórstwa rolnospożywczego

Obiekty produkcji rolnej

Fermy wiatraków

Magazyny składowania wysokiego

Centra logistyczne

Stacje paliw

Stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne

Linie przemysłowe elektroenergetyczne

Budowa i modernizacja elektrociepłowni,

Budowa i modernizacja bloków energetycznych

Budowa obiektów i instalacji OZE

Gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia

Zespoły zaporowo–upustowe i węzły rozdzielnicze

Stacje redukcyjno –pomiarowe

Tłoczenie i podziemne magazyny gazu

Rurociągi przesyłowe ropy naftowej

Zbiorniki magazynowe paliw płynnych

Terminale i bazy magazynowe paliw płynnych

Konstrukcje stalowe projektowanie, produkcja i montaż

Realizacja projektów energetycznych w systemie „pod klucz” dla następujących klientów:
– elektrociepłownie
– elektrownie
– ciepłownie
– zakłady koksownicze
– energetyka rozproszona

Realizacja oraz modernizacja instalacji z zakresu ochrony środowiska:
– instalacje odsiarczania spalin
– instalacje odpylania
– instalacje redukcji tlenków azotu

Realizacja oraz modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym:
– węzły technologiczne
– demineralizacji wody
– technologie membranowe
– urządzenia destylacyjne
– dekarbonizacja
– flokulacja i koagulacja
– filtracja
– odżelazianie i odmanganowanie

Realizacja oraz modernizacja zakładów utylizacji odpadów, w tym:
– kotły do spalania odpadów
– technologie sortowania
– technologie obróbki biologicznej
– produkcja energii z biogazu
– produkcja paliwa z wykorzystaniem odpadów
– przeróbka osadów ściekowych
– suszarnie osadów
– technologie utylizacji termicznej odpadów

Remonty i modernizacje w zakresie:
– bloki energetyczne
– kotły parowe, wodne i olejowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
– turbiny parowe i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
– instalacje ochrony środowiska (IOS, elektrofiltry)
– transformatory o mocy do 160 MVA
– zbiorniki
– silniki elektryczne niskiego i wysokiego napięcia
– maszyny i urządzenia przemysłowe oraz produkcja ich części zamiennych

Serwis przemysłowy w zakresie:
– diagnostyka (wspierana przez sieciowy komputerowy system diagnostyczny)
– monitorowanie stanu maszyn i linii technologicznych
– przeglądy i konserwacje
– bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii
– planowanie i wykonawstwo remontów
– doradztwo techniczne

Diagnostyka i badania techniczne w zakresie:
– ekspertyzy stanu technicznego, materiałowe
– badania niszczące i nieniszczące, termograficzne
– pomiary emisji pyłów, gazów i skuteczności odpylania
– pomiary drgań i hałasu
– wyważanie wirników
– badania maszyn elektrycznych, turbin, optyczne
– ekspertyzy układów pompowych

Prefabrykacja elementów pieców wielkogabarytowych

Prefabrykacja konstrukcji stalowych i orurowania

Prefabrykacja urządzeń/aparatów

Montaż urządzeń, orurowania, aparatów

Kompleksowa realizacji zbiorników

Realizacja w formule EPC

Generalna realizacja instalacji petrochemicznych oraz pokrewnych

Konstrukcje stalowe hal produkcyjnych i magazynowych

Konstrukcje wsporcze spalarni śmieci, elektrowni, hutnictwa, petrochemii, oczyszczalni spalin

Konstrukcje stalowe dla górnictwa

Konstrukcje stalowe dla telekomunikacji

Konstrukcje stalowe pod salony samochodowe, parkingi

Wieże telekomunikacyjne i energetyczne

Konstrukcje przeznaczone dla elektrociepłowni

Konstrukcje przeznaczone dla elektrowni wodnych

Konstrukcje i instalacje przeznaczone dla przemysłu petrochemicznego