Budownictwo Infrastrukturalne

Budownictwo Infrastrukturalne

 • Budynki technologiczne
 • Wykonawstwo obiektów inżynieryjnych: mosty, przepusty, wiadukty,
 • Wykonawstwo w zakresie infrastruktury szynowej : stacje kolejowe, tory szlakowe, przejazdy drogowo – kolejowe, linie mera, linie tramwajowe
 • Wykonawstwo obiektów hydrotechnicznych
 • Instalacja trzpieni do konstrukcji wiązanych / zespolonych
 • Oczyszczanie powietrza
 • Najem i sprzedaż systemów szalunkowych
 • Obiekty mostowe – dostawa i montaż konstrukcji stalowych mostu
 • Ekologiczne – instalacje oczyszczania spalin w energetyce (odsiarczanie odazotowanie, odpylanie)
 • Instalacje elektroenergetyczne, instalacje mechaniczne, automatyka
 • Generalne wykonawstwo
 • Budowa gazociągów i kanalizacji
 • Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przepompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, suszarni i spalarni osadów, budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów
 • Budowa obiektów hydrotechnicznych, w tym: obiektów hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola), obiektów inżynierii śródlądowej (elektrownie wodnej, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)
 • Budowa infrastruktury komunikacyjnej, tym: dróg i parkingów, stacji i linii kolejowych, linii tramwajowych, tuneli komunikacyjnych, obiektów mostowych, przejść podziemnych i nadziemnych dla pieszych
 • Sieci elektryczne w tym: sygnalizacje świetlne, oświetlenie drogowe, oświetlenie nawigacyjne lotnisk, linie napowietrzne SN i nn, linie kablowe SN i nn,  sieci teletechniczne, stacje transformatorowe SN i nn
 • Sieci teletechniczne, w tym: kanalizacje teletechniczne, linie telekomunikacyjne miedziane, linie telekomunikacyjne światłowodowe, radiolatarnie (NDB, DVOR/DME), systemy radarowe, systemy antenowe, inne systemy nawigacyjne i radiokomunikacyjne
 • Sieci gazowe, w tym: sieci gazowe niskiego ciśnienia, sieci gazowe średniego ciśnienia, stacje redukcyjne
 • Elementy infrastruktury drogowej, w tym: oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe dróg i ulic, oznakowanie pionowe, organizacja ruchu drogowego: tymczasowa i docelowa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekty organizacji ruchu
 • Konstrukcje stalowe mostów i kładek projektowanie , produkcja , montaż
 • Generalne wykonawstwo obiektów budowlanych: drogowych, mostowych, kolejowych, hydrotechnicznych.
 • Konstrukcje stalowe nośne mostów drogowych, wiaduktów kolejowych, kładek drogowych, mosty, wiadukty np. kolejowe i autostradowe.
 • Mosty drogowe i kolejowe
 • Wiadukty, estakady, kładki dla pieszych
 • Ekrany akustyczne, balustrady
 • Konstrukcje przeznaczone dla oczyszczalni ścieków