Budownictwo Przemysłowe

Budownictwo Przemysłowe

 • Kompletne bloki energetyczne
 • Wyspy technologiczne (wyspa kotłowa)
 • Urządzenia ochrony środowiska, desox, denox, odpylanie
 • Dostawa urządzeń i elementów do modernizacji urządzeń energetycznych
 • Analizy techniczne, koncepcyjne, studium wykonalności, doradztwo techniczne
 • Kompleksowe rozwiązania izolacyjne procesów, antykorozja, rozwiązania pasywnego p.poż, HVAC
 • Przygotowanie wód procesowych
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • Zamykanie obiektów wod-kan
 • Unieszkodliwianie odpadów
 • Oczyszczanie powietrza i gazów procesowych
 • Budowa instalacji przemysłowych
 • Najem i sprzedaż systemów szalunkowych
 • Realizacja pakietowa inwestycji – roboty budowlane, konstrukcyjne, mechaniczno–montażowe
 • Produkcja i magazynowanie energii,
 • Przesył i dystrybucja energii,
 • Wydajność i zarządzanie mocą
 • Automatyka i ICT
 • Usługa generalnego wykonawstwa, a ponadto następujące szczegółowe zakresy robót: roboty stanu surowego, dostawa elewacji systemowych, w tym wentylowanych i aluminiowych, dostawa stolarki PCV i ślusarki aluminiowej , roboty wykończeniowe
 • Realizacje w formule EPC w sektorze gas&oil, petrochemii i chemii
 • Instalacje do przetwórstwa ropy i gazu ziemnego
 • Budowa kopalni ropy i gazu,
 • Instalacje do produkcji LNG, CNG
 • Tłoczenie gazu
 • Podziemne magazyny gazu
 • Zbiorniki oleju od 1000-200 000m3
 • Dla potrzeb Właścicieli i Inwestorów: koncepcje, ekspertyzy techniczne, studia uwarunkowań środowiskowych, studia wykonalności, projekty budowlane i uzyskane pozwolenia na budowę, specyfikacje techniczne do przetargów na realizację inwestycji, wsparcie techniczne inwestora w trakcie procedury przetargowej, nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji
 • Dla potrzeb EPC Kontraktorów : opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót oraz kompletnych ofert budżetowych na realizację inwestycji, wsparcie techniczne w trakcie procedury przetargowej, projekty podstawowe we wszystkich branżach, projekty budowlane i uzyskanie zamian pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze e wszystkich branżach, projekty warsztatowe, projekty powykonawcze, nadzór projektowy na budowie w trakcie realizacji inwestycji – Energoprojekt Katowice
 • Instalacje oczyszczania gazu
 • Stacje redukcyjno –pomiarowe
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dużych i średnich
 • Ochrona antykorozyjna
 • Zakłady i hale produkcyjne
 • Zakłady przetwórstwa rolnospożywczego
 • Obiekty produkcji rolnej
 • Fermy wiatraków
 • Magazyny składowania wysokiego
 • Centra logistyczne
 • Stacje paliw
 • Stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne
 • Linie przemysłowe elektroenergetyczne 
 • Budowa i modernizacja elektrociepłowni,
 • Budowa i modernizacja bloków energetycznych
 • Budowa obiektów i instalacji OZE
 • Gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
 • Zespoły zaporowo–upustowe i węzły rozdzielnicze
 • Stacje redukcyjno –pomiarowe
 • Tłoczenie i podziemne magazyny gazu
 • Rurociągi przesyłowe ropy naftowej
 • Zbiorniki magazynowe paliw płynnych
 • Terminale i bazy magazynowe paliw płynnych
 • Konstrukcje stalowe projektowanie, produkcja i montaż
 • Prefabrykacja elementów pieców wielkogabarytowych
 • Prefabrykacja konstrukcji stalowych i orurowania
 • Prefabrykacja urządzeń/aparatów
 • Montaż urządzeń, orurowania, aparatów
 • Kompleksowa realizacji zbiorników
 • Realizacja w formule EPC
 • Generalna realizacja instalacji petrochemicznych oraz pokrewnych
 • Konstrukcje stalowe hal produkcyjnych i magazynowych
 • Konstrukcje wsporcze spalarni śmieci, elektrowni, hutnictwa, petrochemii, oczyszczalni spalin
 • Konstrukcje stalowe dla górnictwa
 • Konstrukcje stalowe dla telekomunikacji
 • Konstrukcje stalowe pod salony samochodowe, parkingi
 • Wieże telekomunikacyjne i energetyczne
 • Konstrukcje przeznaczone dla elektrociepłowni
 • Konstrukcje przeznaczone dla elektrowni wodnych
 • Konstrukcje i instalacje przeznaczone dla przemysłu petrochemicznego

 

 

 

 

Realizacja projektów energetycznych w systemie „pod klucz” dla następujących klientów:

 • elektrociepłownie
 • elektrownie
 • ciepłownie
 • zakłady koksownicze
 • energetyka rozproszona

Realizacja oraz modernizacja instalacji z zakresu ochrony środowiska:

 • instalacje odsiarczania spalin
 • instalacje odpylania
 • instalacje redukcji tlenków azotu

Realizacja oraz modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym:

 • węzły technologiczne
 • demineralizacji wody
 • technologie membranowe
 • urządzenia destylacyjne
 • dekarbonizacja
 • flokulacja i koagulacja
 • filtracja
 • odżelazianie i odmanganowanie

Realizacja oraz modernizacja zakładów utylizacji odpadów, w tym:

 • kotły do spalania odpadów
 • technologie sortowania
 • technologie obróbki biologicznej
 • produkcja energii z biogazu
 • produkcja paliwa z wykorzystaniem odpadów
 • przeróbka osadów ściekowych
 • suszarnie osadów
 • technologie utylizacji termicznej odpadów

Remonty i modernizacje w zakresie:

 • bloki energetyczne
 • kotły parowe, wodne i olejowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • turbiny parowe i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • instalacje ochrony środowiska (IOS, elektrofiltry)
 • transformatory o mocy do 160 MVA
 • zbiorniki
 • silniki elektryczne niskiego i wysokiego napięcia
 • maszyny i urządzenia przemysłowe oraz produkcja ich części zamiennych

Serwis przemysłowy w zakresie:

 • diagnostyka (wspierana przez sieciowy komputerowy system diagnostyczny)
 • monitorowanie stanu maszyn i linii technologicznych
 • przeglądy i konserwacje
 • bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii
 • planowanie i wykonawstwo remontówdoradztwo techniczne

Diagnostyka i badania techniczne w zakresie:

 • ekspertyzy stanu technicznego, materiałowe
 • badania niszczące i nieniszczące, termograficzne
 • pomiary emisji pyłów, gazów i skuteczności odpylania
 • pomiary drgań i hałasu
 • wyważanie wirników
 • badania maszyn elektrycznych, turbin, optyczne
 • ekspertyzy układów pompowych