Polska branża budowlana idzie w świat

5500 pracowników, w tym ponad 1000 realizujących projekty w blisko 50 krajach – to potencjał 16 firm z polskim kapitałem, które utworzyły Polski Klaster Eksporterów Budownictwa. Stowarzyszenie jest oddolną inicjatywą przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego. Uroczysta inauguracja Stowarzyszenia miała miejsce 2 grudnia w Warszawie.

Continue reading „Polska branża budowlana idzie w świat”

Polish construction industry going places

5,500 employees, among them over 1,000 working on projects in nearly 50 countries – that is the potential of 16 Polish companies creating the Polish Cluster of Construction Exporters. It is a grassroots initiative of businessmen whose mission is to establish and develop cooperation of Polish construction companies on export markets, and to internationalise Polish construction industry. The Cluster inauguration ceremony took place on 2 December in Warsaw.

Continue reading „Polish construction industry going places”

Польская строительная индустрия выходит в мир

5500 сотрудников, в том числе более 1000 реализующих проекты в почти в 50 странах – это потенциал 16 компаний с польским капиталом, которые сформировали «Польский кластер экспортеров строительства». Объединение является низовой инициативой предпринимателей, целью которых является создание и углубление сотрудничества польских строительных компаний на экспортных рынках и интернационализация польского строительного сектора. Торжественное открытие объединения состоялось 2 декабря в Варшаве.

Continue reading „Польская строительная индустрия выходит в мир”

L’industrie de la construction polonaise part vers le monde

5500 employés, y compris plus de 1000 employés qui exécutent des projets dans presque 50 pays — c’est le potentiel de 16 sociétés à capitaux polonais, qui ont créé le Cluster Polonais des Exportateurs du Secteur de la Construction. L’Association est une initiative venant de la base des entrepreneurs qui visent la mission d’organiser et de renforcer la coopération des entreprises de bâtiment polonaises sur les marchés d’exportation, de même que l’internationalisation du secteur de la construction polonais. La cérémonie d’inauguration de l’Association a eu lieu le 2 décembre à Varsovie.

Continue reading „L’industrie de la construction polonaise part vers le monde”

Powstał Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, WNP.PL