Elektrotim otwiera Pion Eksportu

Z okazji utworzenia Pionu Eksportu w grupie kapitałowej Elektrotim, w dniu 18 sierpnia 2016 r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia Biura Handlowego w Warszawie w Centrum Biznesowym „Tarasy” przy ulicy Złotej 59. Podczas oficjalnej części spotkania zostały poruszone tematy związane z powstaniem i funkcjonowaniem firmy Elektrotim S.A., charakterystyką współpracy firm działających w Polskim Klastrze Eksporterów Budownictwa, a także profilem i działalnością Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Continue reading „Elektrotim otwiera Pion Eksportu”

Elektrotim launches Exports Division

To celebrate the Export Division in the Elektrotim capital group, the Trade Office was officially opened on 18 August 2016 in Tarasy Business Centre in Warsaw at ul. Złota 59. During the official part of the event, issues related to founding and operation of Elektrotim S.A., the nature of cooperation of companies in the Polish Cluster of Construction Exporters, and the profile and operation of the Polish-German Chamber of Industry and Commerce were discussed.

Continue reading „Elektrotim launches Exports Division”

Elektrotim открывает отдел экспорта

По случаю создания отдела экспорта в финансовой группе Elektrotim 18 августа 2016 г. состоялось официальное торжественное открытие коммерческого бюро в Варшаве в Бизнес-центре «Tarasy» по улице Злота 59. Во время официальной части встречи были озвучены темы, связанные с возникновением и функционированием компании Elektrotim S.A., характеристикой сотрудничества компаний, объединенных в Польском кластере экспортеров строительства, а также профилем и деятельностью Польско-немецкой торгово-промышленной палаты.

Continue reading „Elektrotim открывает отдел экспорта”

Elektrotim ouvre la Division Exportation

À l’occasion de la création de la Division Exportation dans le groupe Elektrotim, le 18 août 2016, il a eu lieu une cérémonie officielle d’ouverture du Bureaux Commercial à Varsovie, dans le centre d’affaires « Tarasy », rue Złota 59. Lors de la partie officielle de la réunion, les sujets abordés ont été les questions relatives à la création et au fonctionnement de l’entreprise Elektrotim S.A., les caractéristiques de la coopération des sociétés o[erant dans le Cluster Polonais des Exportateurs du Secteur de la Construction, de même que le profil et les activités de la Chambre de Commerce et d’Industrie Germano-Polonaise.

Continue reading „Elektrotim ouvre la Division Exportation”

Klaster członkiem zbiorowym PZPB

29 czerwca Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, jako członek zbiorowy, przyjęty został do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

Continue reading „Klaster członkiem zbiorowym PZPB”

Cluster becomes collective member of the Polish Association of Construction Employers (PZPB)

On 29 June, the Polish Cluster of Construction Exporters was accepted as a Collective Member to the Polish Association of Construction Employers – a Poland-wide organisation grouping businesses operating in infrastructure and construction industries that represent over 70 per cent of EPC market potential in Poland.

Continue reading „Cluster becomes collective member of the Polish Association of Construction Employers (PZPB)”

Кластер – коллективный член PZPB

29 июня Польский кластер экспортёров строительства как коллективный член был принят в члены Польского союза работодателей строительства – общепольскую организацию, объединяющую компании отрасли инфраструктуры и строительства, которые совместно представляют свыше 70% потенциала рынка генерального инвестиционного подряда в Польше.

Continue reading „Кластер – коллективный член PZPB”

Le Cluster devient membre collectiif du PZPB

Le 29 juin, le Cluster Polonais des Exportateurs du Secteur de la Construction, en tant que membre collectif, a été admis à l’Association Polonaise des Employeurs de la Construction, une organisation nationale des entreprises du secteur des infrastructures et du bâtiment, qui représentent au total plus de 70% du potentiel du marché de maîtrise d’œuvre d’investissements en Pologne.

Continue reading „Le Cluster devient membre collectiif du PZPB”