Polskie firmy budowlane chcą ruszyć na światowe rynki, WNP.PL

Podsumowanie konferencji „World Solutions. Made in Poland”

Świat infrastruktury dzieje się bez nas, polskich firm budowlanych. Czas, w którym obecnie znajduje się branża to ostatni moment by zintensyfikować działania eksportowe i umocnić pozycję rodzimych firm na międzynarodowych rynkach. Reprezentowane przez firmy z Polski doświadczenie, jakość świadczonych usług, know-how i nierzadko również przewagi kosztowe stanowią o konkurencyjności wobec innych podmiotów na międzynarodowych rynkach. Najwyższy czas podjąć współpracę na rzecz promocji polskiej marki budowlanej i angażowania polskich firm w projekty infrastrukturalne na całym świecie. To główne wnioski płynące z organizowanej przez Polski Klaster Eksporterów Budownictwa konferencji programowej World Solutions. Made in Poland.

Continue reading „Podsumowanie konferencji „World Solutions. Made in Poland””

Summary of the conference “World Solutions. Made in Poland”

The world of infrastructure grows without us, Polish construction companies. We now have the last opportunity to intensify exports and reinforce our companies’ position on international markets. The experience, quality, know-how and often also cost advantages offered by Polish companies are our competitive edge against other entities on international markets. It is high time we established solid cooperation to promote Polish construction brand and secure participation in infrastructural projects around the world for Polish companies. Those were the main conclusions of the conference “World Solutions. Made in Poland.”

Continue reading „Summary of the conference “World Solutions. Made in Poland””

Итоги конференции „World Solutions. Made in Poland”

Мир инфраструктуры функционирует без нас, польских строительных компаний. Сегодня для отрасли последний момент, чтобы интенсифицировать экспортные действия и укрепить позицию отечественных фирм на международных рынках. Опыт польских компаний, качество предоставляемых услуг, ноу-хау и нередко также ценовые преимущества свидетельствуют о конкурентоспособности по отношению к другим субъектам на международных рынках. Именно сейчас необходимо приступить к сотрудничеству в интересах продвижения польской строительной марки и привлекать польские компании к участию в инфраструктурных проектах по всему миру. Таковы главные выводы организованной Польским кластером экспортеров строительства программной конференции World Solutions. Made in Poland.

Continue reading „Итоги конференции „World Solutions. Made in Poland””

Résumé de la conférence „World Solutions. Made in Poland”

Le monde des infrastructures évolue sans nous, les sociétés de construction polonaises. Le temps où l’industrie se trouve maintenant est le dernier moment pour intensifier les activités d’exportation et de renforcer la position des entreprises nationales sur les marchés internationaux. L’expérience, la qualité des services, le savoir-faire et souvent les coûts avantageux présentés par les sociétés polonaises constituent un facteur de compétitivité par rapport aux autres acteurs présents sur les marchés internationaux. Il est temps de travailler ensemble pour la promotion de la marque polonaise de la construction et pour l’engagement des entreprises polonaises dans des projets d’infrastructure dans le monde entier. Telles sont les principales conclusions de la conférence de programmation World Solutions. Made in Poland organisée par le Cluster Polonais des Exportateurs du Secteur de la Construction.

Continue reading „Résumé de la conférence „World Solutions. Made in Poland””

Drogi, kolej i energetyka mocne akcenty podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, WNP.PL

Budowlańcy łączą siły, PULS BIZNESU

Polskie firmy budowlane starają się o zlecenia za granicą, RZECZPOSPOLITA